Vedtægter for Boligfonden Kuben.

 

§ 1.

Boligfonden Kuben er en erhvervsdrivende selvejende institution.

Stk. 2: Fonden er stiftet i 1969 af Sparekassen Bikuben.

Stk. 3: Fondens hjemsted er Københavns kommune.

 

§ 2.

Fondens formål er på almennyttigt grundlag at erhverve byggegrunde og opføre boliger og andet byggeri af god standard til rimelig pris.

Stk. 2: Fonden har endvidere til formål at bidrage til udviklingen af byggeriets kvalitet og produktivitet.

Stk. 3: Fonden kan eje al form for fast ejendom samt forestå administration af ejendomme og af byggerier under opførelse.

Stk. 4: Fonden kan udøve sit virke gennem helt eller delvist ejede datterselskaber.

 

§ 3.

Fondens formue består dels af midler overdraget af Sparekassen Bikuben (nu Danske Bank A/S) og af Kreditforeningen Danmark (nu Real­kredit Danmark A/S), dels af vedtægtsmæssige henlæggelser.

Stk. 2: Fondens grundkapital udgør pr. 1. januar 2002 i alt 20,0 mio. kr.

 

§ 4.

Fondens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 4-6 medlemmer. Medlemmerne bør repræsentere sagkundskab inden for Fondens virke.

Stk. 2: 3-5 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Fondens siddende bestyrelse for perioder på 2 år.

Stk. 3: 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Bikuben Fonden af 1989 for perioder på 2 år.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges /genvælges såfremt de i det afsluttede regnskabsår (kalenderåret) er fyldt 70 år eller mere.

 

§ 5.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. Møder indkaldes af formanden eller af et direktionsmedlem.

Stk. 2: Bestyrelsen skal indkaldes til møde, når et bestyrelsesmedlem eller et direktionsmedlem fremsætter ønske herom.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlem­mer af bestyrelsen er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med und­tagelse af de i § 12 nævnte beslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 6.

Fondens daglige ledelse varetages af en direktion. Denne ansættes af bestyrelsen.

Stk. 2: Direktionen ansætter det nødvendige øvrige personale efter retningslinier godkendt af bestyrelsen.

 

§ 7.

Fonden tegnes, herunder ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til medlemmer af direktionen eller andre. Fuldmagter kan meddeles til en enkelt person eller flere personer i forening.

 

§ 8.

Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet udfærdiges af direktionen og skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.

 

§ 9.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om fordeling af overskudsbeløb, der er til rådighed efter årsregnskabet.

 

§ 10.

Fonden hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med Fondens virksomhed.

 

§ 11.

Nærværende vedtægter suppleres af de bestemmelser, der er fastsat i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 2: Vedtægternes bestemmelser kan ændres efter de i nævnte lov angivne retningslinier.

 

§ 12.

Fondens formue skal ved eventuel opløsning tilfalde alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål, herunder formål inden for området for den med Fonden tilsigtede virksomhed.

Stk. 2: Beslutning om indstilling til fondsmyndigheden om opløsning af Fonden kræver 2/3 majoritet i bestyrelsen.

Således vedtaget ved stiftelsen pr. 1. juni 1969 med ændringer vedtaget senest på bestyrelsesmøde den 13. september 2022.

 

Sociale medier

Boligfonden Kuben er på Instagram og LinkedIn.

 

Følg os på Instagram her.

Følg os på LinkedIn her

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Boligfonden Kubens direktør Sidse Buch, hvis du har nogen spørgsmål.

 

Sidse Buch

 

Email: fonden@boligfondenkuben.dk

Tlf.: 23 23 01 94

God Fondsledelse

Boligfonden Kuben er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse.

 

Klik her for at læse fondens seneste Redegørelse om god fondsledelse

 

Bestyrelsen

Karen Mosbech, direktør (formand)
Henrik Mielke, direktør (næstformand)
Gert Kjeldsen, direktør
Mikkel Westfall, kreativ direktør

 

siluetter